Järvenpään Vesi

Järvenpään Veden tiedotuslehti

2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Asentaja Jari Kettunen laskee etumies Hannu Laalon oikeaoppisesti turvavaljaissa kaivoon. Järvenpään Vedessä turmilta on vältytty enneltaehkäisevän työn ansiosta.

Järvenpään Vesi kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti. Osoituksena tästä ovat mm. uuden työsuojeluohjeistuksen laatiminen ja panostus mittavaan tiedotussuunnitelmaan.

Rakennusalan työt sisältävät suuria riskejä ja ikävän usein voi tiedotusvälineistä lukea työtapaturmista. Järvenpään Vesi on onneksi välttynyt turmilta, mutta on ennaltaehkäisevästi laatinut uuden ohjeiston ja suunnitelman työturvallisuuden kehittämiseksi.

Vesihuoltoalan työturvallisuusriskit ovat moninaisia ja lähtevät liukastumisista aina kaivantojen sortumiseen saakka. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen työntekijä osaa tunnistaa kaikki mahdolliset vaaranpaikat ja osaa niitä myös välttää.

– Sama koskee myös asiakkaitamme. Heidän tulee ymmärtää, että kaivantojen on oltava turvallisia ennen kuin he kutsuvat asentajamme tekemään liittymää, korostaa etumies Hannu Laalo.

– Jokaisella asentajalla on oikeus tai jopa velvollisuus pidättäytyä menemästä kaivantoon, jos hän huomaa, että se ei ole turvallinen. Lopullisen päätöksen tekee vastaava mestari, mutta Järvenpään Veden hengen mukaisesti koulutamme jatkuvasti työntekijöitämme jotta he osaavat tunnistaa vaaranpaikat.

Turvallisuus edellä

– Me emme tingi turvallisuudesta. Riskien ottaminen ei todellakaan ole rohkeutta, vaan suurta tyhmyyttä, josta voi koitua mittaamattoman suuria vahinkoja, sanoo asentaja Jari Kettunen.

Kaivannot sijaitsevat usein myös vilkkaiden liikenneväylien reunoilla, jolloin on ehdottoman tärkeätä, että kaikki huomioaidat ja -vilkut ovat kunnossa, hän korostaa.

Riskien otto työmaalla ei ole rohkeutta vaan tyhmyyttä.

– Toivottavaa olisi, että myös autoilijat ymmärtäisivät, että tilapäiset nopeusrajoitukset eivät ole turhia, vaan on oikeasti asetettu työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

– Itse pyrin tietenkin noudattamaan kaikkia ohjeita ja olen tosi tyytyväinen, että työnantaja on panostanut niin vahvasti koulutukseen. Olemme saaneet mm. vesihygienia-, työ- ja tieturvallisuuskoulutuksen ja suorittaneet tulityö- ja trukkikortit sekä ensiapukurssit, Jari Kettunen kertoo.

Avointa viestintää

Viestintä on äärettömän tärkeä osa modernia yritystoimintaa.

– Vesihuollon alalla tiedottamiseen liittyy kuitenkin monia sellaisia erityispiirteitä, jotka tekevät siitä erityisen haastavan alueen. Tästä syystä Järvenpään Vesi teetti viestinnän kehittämissuunnitelman, joka valmistui viime kesäkuussa, kertoo toimitusjohtaja Ari Kaunisto.

Laaja suunnitelma pitää sisällään toimintamalleja siitä, kuinka viestitään eri tilanteissa. Suunnitelmaa käytetään ja viestintää parannetaan koko ajan esille tulevien asiakastarpeiden ja saatujen kommenttien myötä. Lopputuloksena on tarkoitus saada hyvät toimintamallit eri tilanteisiin, joita tulee kuitenkin päivittää erilaisten muutoksien mukaisesti.

– Vesilaitoksilla on useita erilaisia viestinnällisiä tarpeita. Taksoista on ilmoitettava asiakkaille asianmukaisesti, samoin liittymisistä, toiminta-alueista, veden laadusta, yhtiön taloudesta, erityistilanteista, vuotokorjauksista jne., Ari Kaunisto luettelee.

Lait velvoittavat

Vesilaitosten toimintaa säätelevät monet eri lait sekä asetukset. Myös näihin on kirjattu tiedotustoimintaan liittyviä määräyksiä ja velvoitteita. Toimintaa ovat ohjaamassa vesihuoltolaki, kuntalaki, julkisuuslaki, kuluttajasuojalaki, ympäristönsuojelulaki, uusi ympäristönsuojeluasetus, terveydensuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

– Nämä kaikki ohjaavat toimintaamme. Sen lisäksi on otettava huomioon, että emme toimi kunnassa yksin vaan teemme monissa eri tilanteissa yhteistyötä muiden kunnallisten toimijoiden kanssa, joilla niin ikään on omia tiedottamiseen liittyviä velvoitteita, Ari Kaunisto toteaa. Näiden yhteensovittamisessa riittää myös haastetta. Hankkeissa on usein monta toimijaa ja sisäinen viestintä saattaa ontua myös muilla toimijoilla.

– Sen vuoksi on tärkeää, että olemme laatineet suunnitelman, jota voidaan laajasti käsitellä kunnan elimissä ja luoda käytäntöjä, jotka toimivat kaikissa tilanteissa ja takaavat kaupunkilaisten laadukkaan tiedonsaannin.

– Järvenpään Vesi on itsenäinen kunnallinen liikelaitos, jolla on palvelusopimus Järvenpään kaupungin kanssa. Tässä palvelusopimuksessa on rajattu meille selkeät vastuualueet, jolloin me toimimme kunnan ja asiakkaan välissä huolehtimassa vesihuoltoon liittyvistä asioista. Silloin myös siihen liittyvä tiedottaminen on vastuullamme.

– Joissain rakennushankkeissa olemme kuitenkin vain rakennuttajan asemassa, jolloin on tärkeätä tietää kuka näistä asioista tiedottaa, Ari Kaunisto korostaa.

Kuten muiden kaupunkien vesilaitokset, myös Järvenpään Vesi käyttää jo nyt varsin tehokkaasti eri viestivälineitä tiedotustoimintaansa. Näitä välineitä ovat Internet-sivut, esitteet, laskujen liitekirjeet, asiakastiedotteet, tiedotustilaisuudet, lehtiartikkelit ja -tiedotteet sekä asiakaslehti.

– Näitä kaikkia on tarkoitus tehostaa ja kehittyä yhä paremmaksi viestijäksi sekä asiakkaiden että kaupungin muiden toimijoiden suuntaa. Jokaisella eri viestimellä on oma tärkeä tehtävänsä ja käyttökohteensa. Uusi asiakaslehtemme, joka ilmestyi ensimmäisen kerran viime vuonna, sai hyvää palautetta. Lehti on hyvä väline alan taustatiedon tarjoamiseen, Ari Kaunisto toteaa.

 

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa